top of page

Tietosuojaseloste

Psykobaari on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Psykobaari kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Tässä selosteessa viittaamme ”valtuuttajalla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaiden työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten esimerkiksi tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat asiat:

1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot

2. Rekisterin tietolähteet

3 .Rekisterin tietosisältö

4. Henkilötietojen käyttö

5 .Henkilötietojen luovutus

6. Henkilötietojen suojaaminen

7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

8. Henkilötietojen säilytysaika

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

10. Yhteydenotto

1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot


Rekisterin nimi:

Psykobaarin asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin rekisterinpitäjä:

Psykobaari (y-tunnus 2694153-8)

Asiakasrekisterin yhteyshenkilö:
Nanna Aho
CEO

Psykobaari

Hinnonkuja 11 A, 37500, Tampere
+358 50 4200 503
info@psykobaari.fi

2. Rekisterin tietolähteet


Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai niitä saadaan valtuuttajan tuotteiden tai palveluiden
käytöstä. Psykobaari tarvitsee toisinaan lisätietoja, jotta voimme varmistaa saamiemme tietojen ja rekisterin
oikeellisuuden.

 

Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla
olevista lähteistä, sekä muilta kolmansilta osapuolilta kuten palveluntarjoajilta, joiden kanssa tai joiden kautta
rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tällainen tietojen
päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

3. Rekisterin tietosisältö


Rekisterin henkilötiedot jaotellaan seuraavasti:


Tuntemistiedot; henkilötunnus ja nimi, tarvittaessa oikeus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot
esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta.

Yhteystiedot; puhelinnumerot ja osoitteet, mukaan lukien sähköpostiosoiteet, postiosoite sekä
ulkomaisista osoitteista lisäksi kotimaa.

Asema tai tehtävänimike; valtuutukseen tai toimeksiantoon liittyen henkilön yritykseen tai muuhun
organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa.

Taloudelliset tiedot; sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot, vahinkohistoria, vakuutustiedot.

Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot, kuten verotusmaa tai ulkolainen verorekisterinumero sekä
asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyvät tiedot.

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevat tiedot; kuten vakuutustuotteita varten tarvittavat terveyteen
liittyvät tiedot.

Henkilön suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.

4. Henkilötietojen käyttö


Henkilötietoja käytetään lakisääteisten ja sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen, tarjouksien,
neuvonnan ja palvelun tarjoamista ja toteuttamista varten. Käsittely liittyy asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, riskienhallintaan, myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja
uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös
suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään
myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Tietyissä tilanteissa valtuuttajilta on pyydetty suostumus henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi
markkinointitarkoituksissa tai erityisryhmien tietojen käsittelyä varten. Suostumuspyyntö sisältää tietoa
kyseisten tietojen käsittelystä. Valtuuttajalla on oikeus peruuttaa suostumus.

5. Henkilötietojen luovutus


Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- tai palveluntuottajille sekä
liikekumppaneille. Palvelun tarjoaminen, toimeksiannon noudattaminen ja valtuutus voivat edellyttää
henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille. Tällöin Fiksuautokauppa.fi varmistaa, että asiaan kuuluvia
salassapitovelvoitteita noudatetaan. Tietoja luovutetaan vain toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rekisterinpitäjälle olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien
velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti.

6. Henkilötietojen suojaaminen


Henkilötietojen suojaaminen ja salassapito on Psykobaarin liiketoiminnan peruste. Käytössä on
asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, jolla suojaamme kaikkia
hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja
tuhoamisen varalta.

7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet


Rekisteröitynä on seuraavat oikeudet liittyen Psykobaarin hallussa oleviin henkilötietoihin:
a) oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi ja tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, mikäli
lainsäädäntö, muiden henkilöiden yksityisyyden suoja tai liikesalaisuudet eivät sitä rajoita

b) oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita

c) oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli:

i. peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta
perusteltua syytä

ii. vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää
syytä

iii. vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinoinnissa

iv. tietojen käsittely on lainvastaista

v. kyse on alaikäisen henkilötiedoista eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua
syytä

d) oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

e) oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

f) oikeus tietojen siirrettävyyteen


Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Psykobaari
voi säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riitaasioiden
ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. Psykobaarilla voi olla alan
lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötiedot asiakassuhteen ajan ja mahdollisesti sen
jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esim lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai
oikaisuvaateiden käsittelemiseksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika


Psykobaari säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja
käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säädökset niin edellyttävät.
Fiksuautokauppa.fi säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen ja/tai valtuutuksen täytäntöön
panemiseksi ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset
niin edellyttävät. Jos Psykobaari säilyttää tietojasi muihin tarkoituksiin, kuin sopimuksen ja/tai
valtuutuksen täytäntöön panemiseen, säilytämme tietoja vain jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta
tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen


Psykobaari kehittää ja parantaa palveluita, tuotteita ja verkkosivuja jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen
saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Tietosuojaselosteessa ei rajoiteta tietosuojalain mukaisia oikeuksia. Jos
tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun
sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste säännöllisesti, jotta saat tietoa mahdollisista
muutoksista.

10. Yhteydenotto


Yhteydenotot kaikissa tietosuojaseloste –asioissa kohdan 1. rekisterinpitäjään. Voit myös tarvittaessa ottaa
yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

bottom of page